Hostovací povolenky pro rybáře (401 022 Vltava 10-14 - Údolní nádrž Slapy)  - v kempu Andělská laguna je možné zakoupit po předložení rybářského lístku a členské legitimace hostovací povolenky mimopstruhové:

3denní - 400Kč, 10denní - 500Kč .

Rovněž pro cizince a nečleny rybářského svazu: 3denní - 600Kč, 10denní - 1000Kč.

K vydání tohoto lístku je nutné předložení potvrzení o rybářské zkoušce. Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se: dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě jehož je občanem/překlad tohoto dokladu musí být úředně ověřen/.

401 022 VLTAVA 10-14, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SLAPY             50 km 1000 ha

Přítok Labe od tělesa hráze UN Slapy až k tělesu hráze UN Kamýk nad Vltavou, bývalé řečiště Mastníku od ústí do ÚN až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a na Brzině úsek od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Harachově. Lov splavidel, hlubinná přívlač a zavážení nástrah povoleno. Lov Mníka jednovousého povolen. Součástí revíru jsou potoky: Sladovařský, Meredský, Radič, Čelinský, Hubenovský, Hříněždický, Vošický, Jindrovský, Vápenický, Sečský, Liběšovský, Punčochářův, Jablonský, Mladčina (stranný) a Musík, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Mastník a Brzina jsou samostatnými revíry.

Upozornění: na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (rozhodnutí MZe, č.j.: 28566/2019 - MZE - 16232 ze dne 22.5.2019) je na celém revíru povolen lov v období od 16.6. do 30.9. i v době od 0.00 hod. do 4.00 hod.

V období od 1.9. do 30.9.  v době od 0.00 do 4.00 hod. je povolen lov pouze na nástrahu rostliného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemůžou být použity k lovu její části. Za nástrhu rostlinného původu lze považovat také nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov je povinna:

1) Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (od 16.6. do 30.9. v době od 0.00 do 4.00 hod.), osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem, zakládání ohňů se pro tyto účely zakazuje

2) V případě pokračovaní lovu po 24 hodině napsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (evidence docházek a úlovků), nové datum lovu a číslo revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

3) Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13 čl. 3.20 řádu plavebních zabezpečení)